วันที่   19   มิถุนายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - การประชุมสัมมนาเสริมสร้า่งความรู้ความเข้าใจการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ผ่านระบบออนไลน์  5  นายธนวัตร โภคาสุข
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์  80  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - รายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 7 (เพิ่มเติม) และที่ขอใช้บัญชีจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  15  นายกิติพัฒน์ พิมตะครอง