วันที่   18   มิถุนายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - เตรียมสถานที่การประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์  20  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี