วันที่   22   มิถุนายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย  100  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์