วันที่   13   มิถุนายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาสู่การบูรณาการเเหล่งเรียนรู้ในท้อถิ่น เชื่อมโยง AL  30  นางณัฐกานต์ ปีแหล่
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ขอเชิญ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.  15  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์