วันที่   30   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ขอเชิญ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.  15  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการนิเทศ PLC-LS  80  นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2567(ออนไลน์)  10  นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์