วันที่   28   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   -  ประชุมชี้แจงทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Team  20  นางสาวนิศารัตน์ แก้ววิจิตร
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  10  นายธนวัตร โภคาสุข