วันที่   23   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมระบบความปลอดภัยสถานศึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  15  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุม กตปน ครั้งที่ 2/2567  40  นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - สอบปากคำพยานบุคคล  10  นายณัฐพงศ์ สุขุมาลพิทักษ์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ขอเชิญ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.  15  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์