วันที่   16   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - พบอาจารย์นิเทศ  7  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  15  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การประเมินบุคลตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง/ย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง่บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  10  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รอง ผอ สพม.สุรินทร์  50  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ขอเชิญ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.  15  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์