วันที่   14   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - บรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ และรอบที่ 6 เพิ่มเติม  20  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  20  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี