วันที่   9   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร ม.วงษ์ชวลิตกุล [เข้าฝึกประสบการรณ์บริหารการศึกษา /กลุ่มพัฒนาครูฯ  7  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ขอเชิญ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.  15  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์