วันที่   2   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพบผู้บริหารพี่เลี้ยง  7  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2567  15  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA  65  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมความปลอดภัย  10  นายสิรวิชญ์ แสนดี