วันที่   1   พฤษภาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - วางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร ม.วงษ์ชวลิตกุล  7  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมความปลอดภัยในสถานศึกษา  10  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่  120  นางสาวพรรณภวดี บุญสด