วันที่   5   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2567  25  นายกิติพัฒน์ พิมตะครอง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - โค้ชชิ่ง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาระบบออนไลน์  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง