วันที่   2   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการส  12  นางสาวเมธาวินี จินดา
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปโท  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมประธานสหวิทยาเขต  35  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ