วันที่   29   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน กองทุน ฉก.ชน.สพม.สร.  7  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - การประเมินผลงานผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567  13  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  15  นางจิรานุช แสนดี