วันที่   1   เมษายน   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร ม. มจร สุรินทร์  8  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของผู้ขอโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  6  นายกิติพัฒน์ พิมตะครอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-   - มอบนโยบายสู่การปฏิบัติตามกรอบภาระงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  60  นางสาวปานา พะน้ำเที่ยง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และจัดทำคะแนนประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  10  นางสาวนฤมล วิภาหัสน์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมิน สะท้อนผลการพิจารณาเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์OBECQAและจัดทำสรุปFeedback Reportสำหรับการติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  6  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น