วันที่   20   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมติดตามประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (ขอ จนท.ict ดูและระบบเสียงและอุปกรณ์ ICT แม่บ้าน ดูแลอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคารสถานที่ จัดตัว U)  20  นางสาวสุชาดา สามาลย์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง  10  นายณัฐพงศ์ สุขุมาลพิทักษ์