วันที่   15   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมทบทวน ตรวจทาน คลิปวิดีโอประเด็นการติดตาม ประเมินผลของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2567  25  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์