วันที่   4   มีนาคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัย  15  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการติดตามฯของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  30  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์